ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI
ADÜAŞ
 
 
 
 
 
ÖZELLEŞTİRME İLANI
 
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.(ADÜAŞ) tarafından aşağıda belirtilen taşınmazlar,Satışyöntemi ile 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilecektir.
 
Sıra
İhale Konusu Taşınmaz
Geçici Teminat Tutarı (TL)
İhale Şartnamesi Bedeli (TL)
İhale
Tarih ve Saati
1
Eskişehir ili, Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi, 7993 ada,1 parseldeki 12.454,00 m2 yüz ölçümlü taşınmazda 204611/1245400 oranındaki hisse (2.046,11 m2).
5.000
100
01.02.2019
14:00
2
Zonguldak ili, Çaycuma ilçesi, Filyos/Öteyüz Mahallesi, 2545 parseldeki 2.710,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz.
15.000
100
14.02.2019
14:00
3
İzmir ili, Konak ilçesi, Umurbey Mahallesi, 3535 ada, 6 parseldeki 10.720,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar.
1.000.000
1.000
16.04.2019
14:00
 
  1. Taşınmazlar ayrı ayrı ve “Açık Artırma” usulü ile özelleştirilecektir.
  2. Teklif sahipleri ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazla ihaleye teklif verebilecektir.
  3. İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişi grupları katılabilecektir. Teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacaktır.
  4. İhale Şartnameleri, ADÜAŞ Genel Müdürlüğünün T.Halk Bankası Ankara Mithatpaşa Şubesi nezdinde bulunan TR820001200939600010260124 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutarların, birden fazla taşınmaz için teklif verilmesi halinde her biri için ayrı ayrı yatırılması sureti ile ve “İhale Konusu Taşınmaz, İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim grubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, ihale tarih ve saatine kadar ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedeller hiçbir surette iade edilmez.
  5. İhalelere katılabilmek için İhale Şartnamelerinin yukarıdaki tabloda belirtilen ihale tarih ve saatinden önce satın alınması zorunlu olup ihale tarih ve saatinde, ADÜAŞ’ın aşağıda belirtilen adresinde hazır bulunacak İhale Komisyonuna, İhale Şartnamesinde belirtilen evrakları elden teslim etmeyenler ihalelere katılamayacaktır.
  6. Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. 
  7. ADÜAŞ ihale tarihlerini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus ihale tarihlerinden önce duyurulacaktır.
  8. Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
  9. İhalelere ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
 
ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46  *  Faks: (312) 286 62 48 * www.aduas.gov.tr