Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İş Yerlerinin Açılması :

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet göstermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen usule uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı aldıktan sonra mülki idare amirliklerine bir dilekçe ile başvurur.


Başvuruda İstenen Belgeler :

1- İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsat Fotokopisi ile Resmi Tatil Günlerinde İşyeri Açma İzin Belgesi
2- Gerçek Kişi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3- Meslek Odası veya Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Gerçek Kişiye Aitse)
4- Vergi Levhası Fotokopisi
5- Ticaret Sicil Memurluğuna ait Ticaret Sicil Belge Fotokopisi ile İşyeri açma ruhsatı alınan belediyeden alınacak Sorumlu Müdür belgesi ve sorumlu müdürün nüfuz cüzdan fotokopisi (Tüzel Kişiliğe Aitse)
6- Sabit IP Numarası (Telekom Onaylı)
7- Tüzel Kişilikler İçin Sorumlu Müdür Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8- TİB Onaylı Filtreleme Yazılımının Lisans Fotokopisi


Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İşyerlerinin Kapatılması-Taşınması-Devredilmesi :

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini kapatmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, Mülki İdare Amirinden aldıkları izin belgesini kapanış talebini içeren dilekçeyle birlikte Mülki İdare Amirliğine teslim etmeleri gerekmektedir.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini taşımak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade ederek, yeni izin belgesi talebinde bulunmaları gerekmektedir.

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı olarak faaliyet gösteren işyerlerini devretmek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin, durumu bir dilekçeyle Mülki İdare Amirliğine bildirmeleri, eski izin belgelerini iade etmeleri gerekmektedir. İşyerini kapatmak veya devretmek üzere dilekçe verenlerin, Kaymakamlığımızca izin belgesi iptalleri yapılacak ve internet kafe sistemindeki kayıtları kapatılacaktır. İlgililerin ruhsat iptali, vergi terk vb. işlemlerini ilgili kurumlarda bizzat yaptırmaları gerekmektedir.


Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri ve Sorumlulukları :

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri Şunlardır;
a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.
b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.
c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.
ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.
d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.
e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri saklamak.Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İşyerlerinde Uyulması Gereken Kurallar :

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 9. Maddesi uyarınca Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İşyerlerinde Uyulması Gereken Kurallar Şunlardır;

a) 12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler.
b) 15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00'den sonra işyerlerine alınmazlar.
c) (Değişik:RG-5/8/2009-27310)Tütün ve tütün mamulleri içilemez.
ç) İşyerlerinde 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez.
d) İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto veİspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır.
e) İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınır.
f) İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulunamaz.
g) İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatılamaz.
ğ) İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamera kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süreyle saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez.


Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayan İşyerlerine Uygulanacak Cezalar :


2559 Sayılı PVSK Madde 6/2 de Düzenlenen İdari Para Cezalarının Yıllara Göre Uygulama Miktarları
(9. maddedeki kurallara uymayan sağlayıcılar)

Yıllar Alt Değer (TL) Üst Değer (TL) Yeniden Değerleme Oranı
2004 500,00
1.000,00 % 11,2
2005 556,00 1.112,00 % 9,8
2006 610,00 1.220,00 % 7,8
2007 657,00 1.315,00 % 7,2
2008 704,00 1.409,00 % 12
2009 788,00 1.578,00 % 2,2
2010 805,00 1.612,00 % 7,7
2011 866,00 1.736,00 % 10,26
2012 954,00 1.914,00 % 7,8
2013 1.028,00 2.063,00 % 7,8
2014 1.068,00 2.144,00 % 3,93


1 Kasım 2007 tarih ve 26687 sayılı Resmi Gazete İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Yönetmeliği Madde 11/1 de Düzenlenen İdari Para Cezalarının Yıllara Göre Uygulama Miktarları
(5. maddedeki kurallara uymayan sağlayıcılar)

Yıllar Alt Değer (TL) Üst Değer (TL) Yeniden Değerleme Oranı
2007 3.000,00 15.000,00 % 7,2
2008 3.216,00 16.080,00 % 12
2009 3.601,00 18.009,00 % 2,2
2010 3.680,00 18.405,00 % 7,7
2011 3.963,00 19.822,00 % 10,26
2012 4.369,00 21.855,00 % 7,8
2013 4.709,00 23.559,00 % 7,8
2014 4.894,00
24.484,00 % 3,93